Posted on 16 Dec, 2019 01:55 pm by javeed Mohammad

Likes - 1 204


kuch nahi hai kehne bas Zindagi se har gaya hum

kis kaam ki layak nahi hum my bas ek mokha ke liye dekhrum kaise bhi aaya yah ny ek mokha ki inteezar me hum